Grant Datblygu Cynaliadwy

Gronfa Datblygu Cynaliadwy

Sefydlwyd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (GDC) gan Lywodraeth Cymru yn 2001 fel rhan o’r gefnogaeth barhaus i dirluniau gwarchodedig (Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol) a datblygiad cynaliadwy. Prif nod y Gronfa yw cefnogi a hyrwyddo ffordd o fyw fwy cynaliadwy yn yr ardaloedd arbennig hyn.

Cynaliadwyedd

Mae'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn darparu cymorth grant ar gyfer prosiectau amgylcheddol, economaidd a chymunedol arloesol sy'n datblygu a phrofi ffyrdd newydd o fyw yn fwy cynaliadwy oddi fewn yr AHNE.

Mae gan Ddatblygiad Cynaliadwy bedair thema:

 • Amgylcheddol
 • Economaidd
 • Diwylliannol
 • Cymdeithasol

Mae “Cynaliadwyedd” yn ymwneud â chael cydbwysedd rhwng gofynion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd presennol â’r angen i warchod yr amgylchedd a buddiannau cenedlaethau'r dyfodol.

Melin Daron

Cae Chwarae Llithfaen

Storws Enlli

Ffynnon fadog

Grantiau a Chyfraddau Grantiau

Bydd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn darparu grantiau prosiect, grantiau rheoli i gefnogi costau staff a grantiau datblygu er mwyn darparu catalydd ar gyfer gweithredu neu bartneriaethau newydd. Fel arfer bydd yr ariannu yn cael ei bennu rywle rhwng 50% a 75% o gyfanswm cost y prosiect ond mwy o bosib mewn achosion eithriadol.

Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu o leiaf 25% o gyfanswm costau'r prosiect, naill ai o’u arian eu hunain neu gronfeydd grant eraill. Fe all swyddogion yr Uned AHNE ddarparu manylion am ffynonellau arian cyfatebol posib.

Pa fath o brosiectau fydd yn cael eu cefnogi?
Mae'r Gronfa ar gael i gefnogi prosiectau sy'n dod â budd i'r AHNE wrth weithio i gwrdd ag amcanion y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy’n :

Ysbrydoli a chynnwys y gymuned leol...
Dylai eich prosiect gael cefnogaeth wirioneddol gan y gymuned neu gynnwys cymunedau o fewn yr AHNE. Dylai prosiectau sy'n cael eu hariannu gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy geisio dod â budd i'r gymuned leol, naill ai yn gymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a/neu yn economaidd.

Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r AHNE a Chynaliadwyedd...
Mae diwylliant, amgylchedd naturiol a hanes lleol yn chwarae rhan bwysig yn hunaniaeth arbennig Llŷn. Nod y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yw hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach o'r nodweddion arbennig hyn a chodi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd ymysg pawb sy'n byw ac ymweld â'r ardal.

Pwy all wneud cais am arian ?

Fe all pob un o'r canlynol wneud cais:

 • Grwpiau Cymunedol, Gwirfoddol a Phartneriaeth
 • Cynghorau Cymuned
 • Awdurdodau Lleol
 • Y Sector Breifat (ar gyfer prosiectau sydd er budd ehangach y cyhoedd).
 • Unigolion (ar gyfer prosiectau sydd er budd ehangach y cyhoedd).

Sut y caiff penderfyniadau eu gwneud?

Cynghorir ymgeiswyr i drafod syniadau eu prosiect gyda'r swyddogion cyn cyflwyno cais.

Ar ôl cwblhau'r cais, cyflwynir y ffurflen i staff yr Uned AHNE ar bapur neu'n electronig, lle cânt eu cofrestru a’u gwirio - mewn rhai achosion efallai y bydd angen mwy o wybodaeth.

Yna bydd swyddogion yn asesu ceisiadau mewn perthynas â meini prawf y Gronfa (datblygwyd a chytunwyd ar y meini prawf hyn yn genedlaethol). Yna bydd ceisiadau yn cael eu trafod naill ai gan swyddogion trwy hawliau dirprwyedig neu'n cael eu cyflwyno gerbron cyfarfod y Panel Grantiau. Mae'r Panel Grantiau yn cyfarfod 3 neu 4 gwaith y flwyddyn yn ôl yr angen ac mae'n is-bwyllgor o brif Gyd-bwyllgor Ymgynghorol yr AHNE.

Gellir naill ai gefnogi cais yn llawn, cynnig swm llai o grant, neu wrthod y cais. Bydd cyfres o amodau'n cael eu gosod ar unrhyw gynnig grant a wneir.

Rydym yn codi ymwybyddiaeth am brosiectau llwyddiannus yn rheolaidd ar ein cyfrif Instagram (@ahnellynaonb) ac yn ein newyddlen flynyddol..

Dyma flas ar rai prosiectau a gefnogwyd

 • Storws Enlli
 • Adfer cynefin y fran goesgoch
 • Clwb Hwylio Aberdaron
 • Amgueddfa Forwrol Llŷn
 • Cae chwarae Llithfaen
 • Arolwg geifr Nant Gwrtheyrn
 • Cloddio yn Dinas Dinlle – Y. Archeolegol Gwynedd
 • Plas Carmel
 • Gŵyl R S Thomas
 • Meinciau Solar Abersoch
 • Melin Daron
 • Hafod Ceiri
 • Antur Aelhaearn

2024 AHNE Llŷn
gwefan gan WiSS